Privātuma politika

Atjaunota 20.aprīlī 2023.gadā

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Mēs cienām jūsu privātumu un esam apņēmušies aizsargāt jūsu personas datus. Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) satur informāciju par to, kā tiek apstrādāti un uzglabāti Jūsu personas dati, izmantojot vietni http://hertzlease.lv/ (turpmāk tekstā – Vietne), tiesības, kas jums ir, un citu būtisku informāciju, kas saistīta ar jūsu personas datiem.

Jūsu personas datus apstrādā SIA Autolux Latvia (Uzņēmuma kods: 40203175477, adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167) (turpmāk tekstā “Uzņēmums” vai “Mēs”), kas rīkojas kā Datu pārzinis saskaņā ar šī termina definīciju, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par brīvu šādu datu apriti (turpmāk “VDAR” vai “Regula”), un saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

Šajā Privātuma politikā termins “personas dati” (“Personas dati”) attiecas uz jebkuru informāciju vai informācijas kopumu, no kuras jūs var tieši vai netieši identificēt, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru. utt.

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem Personas datiem, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, kad izmantojat vietni http://hertzlease.lv/. Ja izmantojat mūsu vietni, sazinieties ar mums, abonējat mūsu biļetenus, mēs uzskatām, ka esat izlasījis šīs Privātuma politikas noteikumus un piekrītat tiem. Ja nepiekrītat Privātuma politikai, jūs nedrīkstat izmantot vietni vai sazināties ar mums par mūsu pakalpojumiem.

TREŠO PUŠU SAITES MŪSU TĪMEKLĪ

Mūsu vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm, spraudņiem un lietojumprogrammām. Noklikšķinot uz šīm saitēm vai iespējojot šos savienojumus, trešās puses var vākt vai koplietot datus par jums. Mēs nekontrolējam šīs trešo pušu vietnes un neesam atbildīgi par to paziņojumiem par konfidencialitāti. Kad atstājat mūsu vietni, mēs iesakām izlasīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes paziņojumu.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679, Latvijas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu, kontrolējošo iestāžu norādījumiem un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi.  

Personas dati.

Apstrādāto personas datu apjoms ir atkarīgs no jūsu pasūtītajiem vai izmantotajiem pakalpojumiem un informācijas, ko sniedzat, apmeklējot mūsu vietni. Mēs apstrādājam datus saskaņā ar šādiem principiem:

·         Personas dati tiek vākti tikai skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem.

·         Personas dati tiek apstrādāti tikai likumīgi un godīgi.

·         Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.

·         Personas dati tiek glabāti drošībā un ne ilgāk, kā to nosaka norādītie apstrādes mērķi vai tiesību akti.

·         Personas datus apstrādā tikai tās personas, kuras ir pilnvarotas to darīt atbilstoši savām funkcijām.

·         Personas dati tiek glabāti veidā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkiem.

Dati tiek apstrādāti saskaņā ar vienu vai vairākiem šādiem likumīgas apstrādes kritērijiem: (I) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem; (II) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; (III) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, kas ir pakļautas pārzinim; (IV) apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtās valsts pilnvaras; (V) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu īstenošanai; apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu īstenošanai. Apstrādājot un uzglabājot Jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu vai jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Piekļuve Jūsu personas datiem ir ierobežota ar tām personām, kurām tas nepieciešams darba funkciju veikšanai. Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu sniegtie personas dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja jūsu sniegtie personas dati mainās, jums par to nekavējoties jāinformē mūs. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies personai un/vai trešajām personām, ja klients vai potenciālais klients mums sniedzis nepareizus un/vai nepilnīgus personas datus vai nav pieprasījis datu atjaunināšanu un/vai grozīšanu izmaiņu notikums. Iesniedzot savus personas datus, klienti vai potenciālie klienti, Vietnes apmeklētāji kopīgi piešķir mums tiesības vākt, uzglabāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt šajā Politikā noteiktajos nolūkos visus personas datus, ko datu subjekti sniedz. Tieši vai netieši, apmeklējot vietni, un citos veidos, kad viņi izmanto mūsu sniegtos pakalpojumus.

PERSONAS DATU AVOTI

Personas dati parasti tiek iegūti tieši no datu subjekta, kad viņš tos sniedz, apmeklējot vietni. Personas datus var iegūt arī no citiem avotiem, piemēram, saņemot informāciju no publiskajiem reģistriem, valsts iestādēm, mūsu partneriem, piemēram, kas piegādā Jums preces, citām trešajām personām, piemēram, maksājumu iestādēm, par veiktajiem maksājumiem, utt. Atsevišķi ierobežoti dati var arī tikt automātiski ģenerēti, kad klients pārlūko mūsu vietni. Lai gan klientiem un potenciālajiem klientiem nav pienākuma sniegt mums nekādus personas datus, iespējams, ka noteikti pakalpojumi klientam var netikt sniegti, ja personas dati netiek sniegti.   

KĀDU PERSONAS DATU MĒS APSTRĀDĀJAM UN KĀPĒC?

Administrējot jūsu pieprasījumus par automašīnu nomu un automašīnu abonementiem, mēs varam apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, saistība ar uzņēmumu, tālruņa numurs. Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Datu glabāšanas periods: līguma darbības laikā vai pieprasījuma administrēšanas laikā (ja līgums ar datu subjektu nav noslēgts) un 10 gadus no līguma beigām vai pieprasījuma administrēšanas. Lai uzlabotu mūsu vietni un nodrošinātu tās nevainojamu darbību, mēs apkopojam jūsu IP adresi un citus datus, ko nodrošina sīkfaili un citi saistītie pārlūkprogrammas iestatījumi. Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm, lūdzu, skatiet sadaļu “Sīkdatnes”. Apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana šādai apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Datu saglabāšanas periods: tīmekļa vietnes dati tiek glabāti, kā aprakstīts šīs privātuma politikas sadaļā “Sīkfaili”. Ar jūsu piekrišanu mēs varam izmantot jūsu Personas datus tiešā mārketinga nolūkos, lai sniegtu jums jaunumus, piedāvājumus vai citu būtisku informāciju par mūsu pakalpojumiem, kā arī saņemtu atsauksmes par mūsu pakalpojumu kvalitāti. Šim nolūkam mēs apkopojam jūsu vārdu un e-pasta adresi. Biļeteni var tikt nosūtīti jums pa e-pastu vai citiem elektroniskās saziņas kanāliem. Jūsu kontaktinformācija var tikt nodota mūsu partneriem un datu apstrādātājiem, kas nodrošina mums biļetenus vai kvalitātes novērtēšanas pakalpojumus. Nosūtot informatīvos izdevumus, mēs varam apkopot informāciju par personām, kuras tos saņēmušas, piemēram, kuru ziņojumu viņi atvēra, uz kurām saitēm noklikšķināja utt. Šī informācija tiek apkopota, lai piedāvātu jums personiski atbilstošas ​​un vairāk pielāgotas ziņas. Pat ja esat devis savu piekrišanu Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, jūs jebkurā laikā varat viegli atsaukt šo piekrišanu attiecībā uz visām Personas datu apstrādes darbībām vai to daļu. Lai to izdarītu, varat:·         paziņot mums par savu atcelšanu saņemtajā e-pastā norādītajā veidā (piemēram, noklikšķinot uz saites “atrakstīties” biļetenā utt.); vai·         nosūtot mums paziņojumu uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi. Ja jūs pieprasāt atsaukt savu piekrišanu šādā veidā, mēs varam lūgt jūs apstiprināt savu identitāti.Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs centīsimies nekavējoties pārtraukt biļetenu sūtīšanu uz jūsu norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukšana neuzliek mums automātiski pienākumu iznīcināt jūsu Personas datus vai sniegt jums informāciju par jūsu Personas datu apstrādi. Par šīm darbībām jums jāiesniedz atsevišķs pieprasījums. Apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana šādai apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); Datu glabāšanas termiņš: Dati tiks apstrādāti 2 gadus no piekrišanas dienas.

SĪKFAILI

Lai uzlabotu jūsu pieredzi, apmeklējot mūsu vietni, mēs varam izmantot sīkfailus, kas ir nelieli teksta informācijas fragmenti, kas tiek automātiski ģenerēti, kad pārlūkojat mūsu vietni. Šī informācija tiek saglabāta apmeklētāja datorā vai citā gala ierīcē. Sīkdatņu apkopotā informācija ļauj mums nodrošināt lietotājam draudzīgāku tīmekļa vietnes pārlūkošanas pieredzi un uzzināt vairāk par apmeklētāju uzvedību. Tas palīdz mums analizēt tendences un uzlabot mūsu vietni. Mēs varam izmantot obligātās sīkdatnes, kas ir nepieciešamas Vietnes darbībai; analītiskās un funkcionālās sīkdatnes, kas paredzētas, lai analizētu Vietnes lietošanu, atcerētos lietotāja preferences un pielāgotu tās vietnei, lai mēs varētu nodrošināt uzlabotu funkcionalitāti; arī veiktspējas sīkfailus, trešo pušu sīkfailus, reklāmas sīkfailus, kas paredzēti, lai parādītu jums personalizētu un vispārīgu reklāmu. Jūs varat izvēlēties, vai pieņemt sīkfailus. Ja nepiekrītat sīkfailu ievietošanai jūsu datorā vai citas ierīces pārlūkprogrammā, varat atteikties no sīkfailu piekrišanas joslā vai mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus un atspējot sīkfailus (vai nu visus uzreiz, vai pa vienam vai grupās). Ja vēlaties atteikt sīkfailus savā mobilajā ierīcē, jums jāievēro šīs ierīces oficiālie norādījumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkfailu noraidīšana var palēnināt jūsu pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietņu funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni http://www.AllAboutCookies.org vai https://www.google.com/privacy_ads.html  Trešo pušu sīkfailu izmantošanu ar reklāmu saistītiem nolūkiem varat deaktivizēt, apmeklējot tīkla reklāmu deaktivizēšanas lapu vietnē http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp  

PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

Personas dati ir aizsargāti pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un bojājumiem. Tiek veikti fiziski un tehniski pasākumi, lai nodrošinātu, ka no jums apkopotie personas dati ir drošībā. Atgādinām, ka internetā pārsūtītie dati nav pilnībā droši. Uzņēmums nevar garantēt pilnīgu datu drošību, taču ir apņēmies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos aizsargātu. Mēs esam apņēmušies ievērot savu konfidencialitātes pienākumu attiecībā uz mūsu klientu, potenciālo klientu un vietnes apmeklētāju personas datiem. Personas datus var izpaust trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai un izpildei vai datu subjekta labā, vai citiem leģitīmiem iemesliem. Datus, ko saņemam no saviem klientiem, mēs nododam trešajām personām tikai tādā apjomā un tiktāl, cik tas ir nepieciešams attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un/vai juridisko saistību izpildei. Ja personas dati nav nepieciešami konkrēta pakalpojuma sniegšanai, tie netiek pārsūtīti. Mēs nododam personas datus šīm trešajām personām, pamatojoties uz datu sniegšanas līgumu vai konkrētu tiesību aktu, stingri ievērojot likumā noteiktās prasības. Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus:Mūsu partneriem vai konsultantiem, piemēram, auditoriem, juristiem, nodokļu konsultantiem utt., kā arī mūsu izmantotajiem personas datu apstrādātājiem, piemēram, kurjeriem, CRM pakalpojumu sniedzējiem, IT uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas sniedz reklāmas un mārketinga pakalpojumus, uzņēmumiem, kas nodrošina grāmatvedībasa pakalpojumus utt. Mēs pieprasām, lai datu apstrādātāji uzglabā un apstrādā Personas datus tikpat atbildīgi kā mēs un tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem. Ja vēlaties iegūt informāciju par mūsu izmantotajiem datu apstrādātājiem, varat to izdarīt, iesniedzot pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected] Mēs varam arī sniegt jūsu personas datus, atbildot uz tiesu vai valsts iestāžu pieprasījumiem, ciktāl tas nepieciešams, lai pareizi izpildītu piemērojamos tiesību aktus un valsts iestāžu norādījumus.Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām valstīm, t.i., ārpus Eiropas Savienības, ja vien šādu nosūtīšanu nepieprasa likums vai tiesa.

JŪSU TIESĪBAS

Ja uz jūsu personas datiem attiecas GDPR (tas ir, ja esat fiziska persona Eiropas Ekonomikas zonā), jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

·         Tiesības pieprasīt piekļuvi Personas datiem, kas Hertz ir par jums;

·         Tiesības labot vai labot jebkādus personas datus, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi;

·         Tiesības pieprasīt Jūsu Personas datu kopiju elektroniskā formātā, lai Jūs varētu pārsūtīt datus trešajām personām, vai pieprasīt, lai Hertz tieši pārsūta Jūsu Personas datus vēl vienai trešajai pusei;

·         Tiesības iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi mārketinga un citiem nolūkiem;

·         Tiesības uz Jūsu Personas datu dzēšanu, kad tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tos sniedzāt, kā arī tiesības ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi noteiktos ierobežotos nolūkos, ja dzēšana nav iespējama.Lai izmantotu kādas no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk sniegto informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana vai apstrādes ierobežošana ir iespējama tikai tad un tādā apmērā, kādā Personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai mūsu likumīgajām interesēm. Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, taču jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Dzēšanas pieprasījuma gadījumā mēs varam saglabāt jūsu personas datu kopiju mūsu uzskaites nolūkos un lai izvairītos no jūsu personas datu ievadīšanas mūsu sistēmās pēc jūsu pieprasījuma. Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu veikto Personas datu apstrādi, lūdzu, iesniedziet to mums rakstiski, sniedzot pēc iespējas plašāku informāciju. Mēs sadarbosimies ar jums un centīsimies nekavējoties atrisināt visas problēmas. Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar Regulu ir pārkāptas, varat iesniegt sūdzību mūsu uzraudzības iestādei, lai iegūtu sīkāku informāciju un kontaktinformāciju, apmeklējiet inspekcijas vietni (https://vdai.lrv.lt/ ). Mūsu mērķis ir efektīvi un godīgi atrisināt visus strīdus, tāpēc laipni lūdzam vispirms sazināties ar mums.

ŠĪ KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMA ATJAUNINĀJUMI

Laiku pa laikam mēs varam pārskatīt šo Privātuma paziņojumu. Visas šādas izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti tiks atspoguļotas šajā lapā. Hertz iesaka regulāri pārskatīt šo Privātuma paziņojumu par jebkādām izmaiņām. Datums, kad šis paziņojums tika pēdējo reizi pārskatīts, ir norādīts šī paziņojuma augšdaļā. 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir jāsazinās ar mums kāda iemesla dēļ (tostarp, lai īstenotu kādas no jūsu tiesībām saistībā ar jūsu personas datiem, kā norādīts iepriekš), lūdzu, nosūtiet mums savu pieprasījumu uz: [email protected] vai sazinieties ar mums pa tālruni: +371 254 45518.

Aizpildi pieteikumu

Pēc pieteikuma aizpildīšanas mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā

Pieteikums veiksmīgi pabeigts

Paldies! Mēs izskatīsim jūsu pieteikumu un sazināsimies ar jums vienas darba dienas laikā.

Atgriezties uz sākumu